Mediacje szkolne i rówieśnicze- Akademia Profesjonalnego Mediatora

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika szkolenia do pełnienia roli mediatora szkolnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności oraz negocjacji opartych na współpracy.

Program szkolenia skupia się na poszerzeniu wiedzy i podniesieniu umiejętności w zakresie rozwiazywania konfliktów w placówkach oświatowych zgodnie ze standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej.

Mediacje rówieśnicze - adresaci szkolenia

 • pedagodzy, psychologowie, nauczyciele
 • pracownicy oświaty, dyrektorzy szkół
 • pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych
 • osoby zainteresowane nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów
 • praktykujący mediatorzy
 • osoby zainteresowane zawodem mediatora

Korzyści dla uczestników i instytucji

 • mediacja rówieśnicza jest istotnym elementem mediacji oświatowych, który rozwija kluczowe umiejętności społeczne i emocjonalne uczniów
 • rozwój zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i agresją dzięki wykorzystaniu konstruktywnym dróg porozumienia
 • budowanie relacji pomiędzy nauczycielami, pracownikami innymi szkoły, uczniami oraz rodzicami w sytuacjach konfliktowych
 • mediacja jako ważne i skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (zgodnie z rozporządzeniem MEN)
 • mediacja jako element edukacji prawnej w szkole (przepisy prawa umożliwiają stosowanie mediacji do rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym)

Podczas szkolenia nauczysz się

 • kształtować wiedzę i umiejętności społeczne dzieci i młodzieży w swoistym laboratorium różnych sytuacji konfliktowych jakim jest szkoła poprzez umiejętności mediacyjne
 • kształtować wzorce zachowań w sytuacjach konfliktowych
 • wpływać konstruktywnie na rozwój psychospołeczny dziecka poprzez nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • upowszechniać konstruktywne wzorce skutecznego rozwiązywania konfliktów
 • wzbogacać metody wychowawcze oraz stymuluje do rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów
 • uczyć rozmowy konstruktywnej skonfliktowanych stron, szacunku do odmiennych potrzeb/interesów/oczekiwań, wspólnego poszukiwania rozwiązań, pokonywania barier komunikacyjnych oraz świadomego przyjęcia odpowiedzialności za wypracowane porozumienie w procesie mediacji rówieśniczej i szkolnej

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje szkolne i rówieśnicze zgodnie ze standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach oraz placówkach oświatowych wydanych przez Rzecznika Praw Dziecka z 2017 roku
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający najwyższe standardy kształcenia mediatorów
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego APM lub VCC ze specjalizacją Mediator Szkolny
 • Przygotujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Program 30h

Wprowadzenie do mediacji 

 • przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych, sądowych i pozasądowych
 • zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność)
 • rola mediatora – specyfika, prawa i obowiązki mediatora
 • zastosowanie mediacji – wskazania i przeciwwskazania
 • zagadnienia etyki zawodowej mediatorów
 • standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora szkolnego oraz cywilnego.


Komunikacja interpersonalna jako źródło działań mediacyjnych

 • umiejętności komunikacyjne niezbędne w roli mediatora
 • techniki budowania dobrego kontaktu
 • sztuka zadawania pytań
 • dialog sokratejski


Aspekty prawne i organizacyjne w mediacji

 • podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych zgodnie z KPC 
 • wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych
 • zagadnienia praktyczne i prowadzenie dokumentacji


Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

 • fazy, źródła, etapy, dynamika konfliktu, style radzenia sobie z konfliktem
 • zniekształcenia i mechanizmy psychologiczne odpowiadające za zjawisko eskalacji konfliktu


Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji

 • prowadzenie wstępnych spotkań ze stronami
 • prowadzenie sesji mediacyjnych
 • umiejętności komunikacyjne i używanie języka neutralnego
 • umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją
 • umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów
 • umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami
 • umiejętność sporządzania porozumienia końcowego

Mediacje szkolne i rówieśnicze 

 • płaszczyzny zastosowania mediacji szkolnej i rówieśniczej
 • nauczyciel w roli mediatora szkolnego (cywilnego)
 • organizacja procesu mediacji w szkole
 • sprawiedliwość naprawcza w szkole
 • spotkania informacyjne dla grona pedagogicznego, uczniów oraz rodziców
 • osoby odpowiedzialne za koordynowanie projektów mediacyjnych w szkołach
 • prawne aspekty stosowania mediacji w szkołach
 • standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych zgodnie z Rzecznikiem Praw Dziecka z 2017 r.
 • Kodeks Etyczny Mediatora Rówieśniczego i Szkolnego
 • specyfika placówki oświatowej jako miejsca pracy i jej podatność na konflikt

Szkolny Klub Mediacji

 • tworzenie podstaw funkcjonowania Szkolnego Klubu Mediacji (statut szkoły lub placówki oświatowej, regulamin)
 • zarządzanie Szkolnym Klubem Mediacji
 • miejsce prowadzenia mediacji
 • prowadzenie dokumentacji Szkolnego Klubu Mediacji

Praktyczne aspekty mediacji szkolnych

 • wybór opiekuna mediatorów rówieśniczych
 • szkolenie uczniów na mediatorów rówieśniczych
 • prowadzenie warsztatów mediacyjnych w ramach zajęć dydaktycznych
 • sposoby promocji mediacji w środowisku szkolnym oraz w społeczeństwie

Mediacja rówieśnicza jako element kultury szkoły

 • warsztat jako sposób pracy z uczniami
 • tutoring jako element przygotowania uczniów do roli mediatora
 • porozumienie Bez Przemocy w mediacjach
 • praca z emocjami i agresją w mediacjach

Informacje organizacyjne

Kurs „Mediacje szkolne i rówieśnicze” (10h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora szkolnego.

Kurs na mediatora
Mediacje szkolne i rówieśnicze
10h kurs on-line (dla osób po szkoleniu podstawowym)
CENA KURSU: 550 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Mediacje szkolne i rówieśnicze
40h (kurs podstawowy kurs ze specjalizacją)
CENA KURSU: 1200 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=11147&mozliwoscDofinansowania=0

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Opinie naszych klientów

Powiązane szkolenia

Mediacje szkolne i rówieśnicze

Mediacje szkolne i rówieśnicze- Akademia Profesjonalnego Mediatora Cel szkolenia Celem kursu jest przygotowanie uczestnika szkolenia do pełnienia roli mediatora szkolnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji,

Czytaj więcej »
Kurs na mediatora

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »
Life coaching

Kurs podstawowy

Kursy dla mediatorów Akademia Profesjonalnego Mediatora® mediacje sądowe i pozasądowe Podstawowy kurs mediatora Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.Program

Czytaj więcej »