Kurs mediacje rodzinne

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

 Cel szkolenia z mediacji rodzinnych

Akademia Profesjonalnego Mediatora ® – Mediacje rodzinne przygotowuje do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności oraz warsztatu z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej, budowania porozumienia, konstruktywnego zarządzania konfliktami, radzenia sobie ze stresem i emocjami, asertywności oraz sztuki negocjacji opartych na współpracy.

Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia mediacji rodzinnych zarówno dotyczących ustalenia warunków rozstania, podziału majątku, opieki nad dziećmi, alimentów, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, zarządzania firmą rodzinną, jak i opieki nad rodzicami oraz innymi obszarami z zakresu spraw rodzinnych, takich jak: zarządzanie finansami w rodzinie, podział obowiązków, rodzicielstwo, kontakty z rodziną w trakcie trwania związku, „udrażaniania” komunikacji w rodzinie.

Osoba po ukończeniu szkolenia podstawowego i specjalistycznego z mediacji rodzinnych może prowadzić mediacje zarówno ze skierowania sądowego, jak i pozasądowego. Zadania te może wykonywać w ramach własnej działalności lub będąc zatrudniona w instytucji.

Kurs został opracowany zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i spełnia wymogi wpisu na listy mediatorów sądów okręgowych na terenie kraju.

Kurs mediatora rodzinnego

Adresaci szkolenia mediatora rodzinnego

 • praktykujący mediatorzy

 • osoby zainteresowane nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów oraz zawodem mediatora rodzinnego

 • psychoterapeuci, pedagodzy, coachowie, psycholodzy

 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni

 • pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy socjalni

 • członkowie interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • koordynatorzy pieczy zastępczej

 • osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności osobistych w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i partnerskich

Podczas szkolenia z mediacji rodzinnych nauczysz się

 • Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające przygotowanie się do mediacji rodzinnej, konstruktywne jej przeprowadzenie i przygotowanie ugody mediacyjnej rodzinnej w przedmiocie mediacji.

 • Możliwość prowadzenia mediacji rodzinnych między innymi w ramach: własnej działalności gospodarczej, ośrodków i poradni psychologicznych, NGO pracujących na rzecz rodziny, jednostek systemu pomocy społecznej, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz w ramach punktów świadczenia nieodpłatnych porad prawnych.

Podczas szkolenia nauczysz się

 • rozumieć i charakteryzować specyfikę konfliktu rodzinnego
 • rozumieć i wyjaśnia
 • zachowania stron w silnym konflikcie
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii dziecka i psychologii konfliktu w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów
 • włączyć perspektywę dzieci do procesu mediacji
 • kierować emocjami stron
 • radzić sobie z sytuacjami trudnymi podczas mediacji
 • przezwyciężyć impas w mediacji
 • radzić sobie z nierównowagą sił oraz manipulacją
Kurs mediatora
Kurs na mediatora rodzinnego

Rozwiniesz także swoje kompetencje osobiste

 • nauczysz się wyrażać swoje potrzeby biorąc pod uwagę potrzeby drugiej strony
 • nauczysz się nie ulegać nadmiernie emocjom w czasie konfliktu
 • zrozumiesz siebie i drugą stronę konfliktu
 • nauczysz się zarządzać emocjami
  poprawisz relacje ze sobą i innymi
 • nauczysz się lepiej rozwiązywać każdy konflikt – zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 • dowiesz się, jakie błędy popełniasz w komunikacji z innymi stosując stare nawyki i schematy myślenia
 • nauczysz się mówić o swoich potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach
 • będziesz oddzielać fakty od ich interpretacji
 • rozwiniesz inteligencję emocjonalną wczuwając się w punkt widzenia innych ludzi

Co otrzymasz po szkoleniu z mediacji rodzinnych?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje rodzinne.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatora.
 • Otrzymasz rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego APM lub VCC ze specjalizacją Mediator Rodzinny.
 • Przygotujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w kwalifikacji Prowadzenie mediacji rodzinnych.
 • Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z) oraz uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Program kursu mediatora rodzinnego 20h

Wprowadzenie do mediacji rodzinnych 

 • podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego – procedury mediacyjne
 • psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • podstawy negocjacji i mediacji, techniki mediacji i komunikacji: parafraza, klaryfikacja, podsumowanie, przeformułowanie, normalizacja
 • przeciwwskazania do prowadzenia postępowań mediacyjnych
 • specyfika mediacji rodzinnych
 • dokumentacja wymagana w postępowaniach mediacyjnych rodzinnych
 • wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacji rodzinnych – standardy, zasady mediacji
 • etyka w zawodzie mediatora rodzinnego

Specyfika konfliktów rodzinnych 

 • źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
 • reakcje dzieci w sytuacji rozstania rodziców
 • potrzeby dziecka na różnych etapach rozwoju
 • jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
 • modele opieki nad dziećmi po rozstaniu rodziców
 • opieka naprzemienna
 • sposoby włączania dzieci do mediacji
 • przemoc w rodzinie a mediacje
 • przyczyny, dla których zaburzenia emocjonalne, psychiczne, uzależnienia mogą uniemożliwić prowadzenie mediacji
 • różnica pomiędzy mediacją rodzinną a terapią

Metody i techniki zaawansowane w mediacjach rodzinnych 

 • komunikacja konstruktywna i synergiczna w mediacjach rodzinnych
 • umiejętność budowania wzajemnego zrozumienia – praca z potrzebami
 • zaawansowane techniki pracy z potrzebami wg modelu NVC
 • rola emocji i techniki pracy z emocjami i motywacją
 • techniki budowania wzajemnego zrozumienia w trakcie prowadzenia mediacji rodzinnych (m.in. zamiana ról, podwojenie, pytania cyrkularne)
 • blokady w zawarciu porozumienia (diabelskie koło, poczucie krzywdy, praca z przekonaniami ograniczającymi)
 • techniki wspierające kreowanie rozwiązania (analiza pola sił, analiza SWOT, próbne testowanie), metodologia konstruowania celów i podejmowania decyzji

Prawo w mediacjach rodzinnych (10h)

 • kodeks postępowania cywilnego a mediacje
 • aktualne przepisy dotyczące mediacji rodzinnych i obowiązki mediatora wobec sądu
 • przepisy prawne dotyczące: rozwodu, alimentów, pieczy nad dzieckiem i kontaktów z nim, podziału majątku, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej
 • sytuacje, w których ugoda nie jest dopuszczalna w mediacjach rodzinnych
 • konsekwencje wynikające z zawarcia ugody i jej ewentualnego niewykonania
 • sytuacje, w których należy kierować strony do notariusza
 • współpraca z notariuszem, adwokatem/radcą prawnym

Informacje organizacyjne dotyczące kursu

Kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne” (20h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora sądowego i pozasądowego rodzinnego

Kurs na mediatora
Jesteś mediatorem i co dalej?

Wybierz dla siebie specjalizację Mediacje Rodzinne w trybie mieszanym – moduł I (e-learning 8h oraz zajęcia w czasie rzeczywistym z trenerem 8h w ramach treningu umiejętności mediacyjnych)

 

CENA KURSU: 1100 zł brutto
Nie ukończyłeś/aś szkolenia podstawowego z mediacji?

Zapisz się na kurs Akademia Profesjonalnego Mediatora ® (40h) ze specjalizacją Mediacje Rodzinne (20h)

 

CENA KURSU: 1900 zł brutto
Chcesz pogłębić wiedzę z zakresu zaawansowanych metod stosowanych w mediacji rodzinnej?

Zapisz się na kurs Coaching konfliktu – budowanie porozumienia®

CENA KURSU: 1500 zł brutto
Chcesz prawidłowo konstruować ugody w mediacjach rodzinnych?

Zapisz się na szkolenie Prawo w mediacjach rodzinnych – moduł III (10h)

CENA KURSU: 390 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie kursu do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora ® - Mediacje rodzinne z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z

Czytaj więcej »