Akademia prawa dla mediatorów

Akademia profesjonalnego mediatora

Prawo dla nieprawników

Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najważniejszymi zagadnieniami prawniczymi z wybranego zakresu prawa (możliwość wyboru modułu szkolenia).

Za pomocą tego kursu nauczysz się:

 • szukać i stosować przepisy zapisane w polskich kodeksach
 • prawa europejskiego i prawa międzynarodowego
 • podstawowej wiedzy związanej z przepisami prawa, odnoszącymi się do działania administracji publicznej
 • rodzajów umów

Adresaci szkolenia

 • mediatorzy
 • kadra menadżerska
 • właściciele i wspólnicy firm
 • specjaliści działów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • dyrektorzy oddziałów
 • pracownicy działów prawnych, którzy mają potrzebę usystematyzowania wiedzy z wybranego zakresu prawa

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy z rozmaitych dziedzin prawa: prawa cywilnego, pracowniczego, gospodarczego, rodzinnego, których znajomość w podstawowym zakresie niezbędna jest w pracy każdego mediatora i menedżera. Podczas szkolenia omawiane są wyselekcjonowane rozwiązania prawne, pozwalające określić odpowiedzialność i ułatwiające funkcjonowanie w życiu gospodarczym. Praktyczna analiza umów i dokumentów pozwoli poznać najważniejsze aspekty prawa i umożliwi ich zastosowanie w praktyce.

Podczas szkolenia nauczysz się

 • konstruktywnie rozwiązywać konflikty w życiu zawodowym i osobistym
 • prowadzić proces mediacji
 • radzić sobie z blokadami komunikacyjnymi
 • wyrazisz swoje potrzeby biorąc pod uwagę potrzeby drugiej strony
 • nie ulegać nadmiernie emocjom w czasie konfliktu
 • zrozumiesz siebie i drugą stronę konfliktu
 • poprawisz relacje ze sobą i innymi
 • lepiej rozwiązywać każdy konflikt – zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 • dowiesz się, jakie błędy popełniasz w komunikacji z innymi stosując stare nawyki i schematy myślenia
 • mówić o swoich potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach
 • oddzielać fakty od ich interpretacji 
 • rozwiniesz inteligencję emocjonalną wczuwając się w punkt widzenia innych ludzi.
Kurs mediatora

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sadowe i pozasądowe.
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazaną przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Program (moduł do wyboru)

 • Charakter prawny mediacji w polskim prawie cywilnym

 • Warunki i skutki prawne zawarcia ugody mediacyjnej

 • Skutki prawne zawarcie ugody mediacyjnej w zakresie powagi rzeczy ugodzonej

 • Przesłanki odmowy zatwierdzenia ugody przez sąd

 • Zasady rozliczania kosztów sądowych

 • Zasady zwrotu opłaty sądowej w całości lub w części

 • Ochrona danych osobowych w zakresie prowadzenia mediacji

 • Dopuszczalność i konieczność ewentualnego rozstrzygnięcia mediowanych kwestii w jednej lub kilku ugodach

 • Niedopuszczalność i korzystność zawierania ugód

 • Formalne elementy ugody

 • Podstawowe zasady konstruowania ugody w aspekcie potencjalnej egzekucji (określenie stron, zobowiązania, terminy wykonania zobowiązania, sankcje za niewykonanie zobowiązania, odsetki, wyczerpanie wzajemnych roszczeń stron)

 • Ugoda a nadanie jej klauzuli wykonalności i ugoda przyjęta przez zatwierdzenie

 • Zatwierdzanie ugody mediacyjnej przez sąd w postępowaniu pozasądowym na wniosek stron

 • Wskazanie ekspertów zewnętrznych (prawników) do weryfikacji treści ugody, w wypadku ujawnienia wątpliwości odnośnie skutków materialnoprawnych i procesowych oraz pod względem jej zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego

 • Poufność w mediacji

 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Pojęcie sprawy gospodarczej, aspekty proceduralne, elementy szczególne sporów gospodarczych
 • Umowa ugody
 • Ugoda jako umowa nazwana kodeksu cywilnego, zagadnienia materialnoprawne, regulacje prawne
 • Ugoda w mediacji – dualny charakter
 • Elementy ugody gospodarczej
 • Ugoda gospodarcza jako tytuł egzekucyjny
 • Zatwierdzenie ugody gospodarczej
 • Sposoby wzruszenia ugody gospodarczej

Ustalanie kontaktów z dzieckiem – aspekty prawne

 • Miejsce zamieszkania małoletniego
 • Sposoby regulowania kontaktów
 • Zmiana miejsca pobytu dziecka.

Sposoby wykonywania władzy rodzicielskiej

 • Pojęcie dobra dziecka
 • Kwestie wyjazdów za granicę
 • Wypracowanie planu wychowawczego a dobro dziecka
 • Opieka naprzemienna

Alimenty na rzecz małoletniego dziecka

 • Sposób ustalania alimentów
 • Forma alimentów
 • Podwyższenie oraz obniżenie alimentów

Rozwód i separacja – aspekty prawne

  • Kwestia winy a rozpad małżeństwa
  • Władza rodzicielska
  • Korzystanie ze wspólnego mieszkania
 • Specyfika poufności w mediacji

 • Dostęp do akt sprawy i protokół z przebiegu mediacji online

 • Ugoda w mediacji online

 • Mediacja administracyjna – cel i przesłanki
 • Mediacja jako instrument usprawnienia postępowania administracyjnego, skutecznego zapobiegania przewlekłości postępowania i polubownego załatwiania kwestii spornych
 • Mapa zmian
 • Charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji – wielość stron, możliwość zawarcia ugody, organ jako strona mediacji, cel i skutki mediacji
 • Dobrowolność mediacji
 • Procedura mediacyjna
 • Kwestie poufności
 • Czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
 • Koszty mediacji
 • Wymagania dotyczące mediatorów
 • Mediacja a ugoda administracyjna
 • Postulat upowszechnienia ugody administracyjnej i jej niekonieczny związek z postępowaniem mediacyjnym
 • Prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody
 • Doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy
 • Forma ugody, konsekwencje prawne zawarcia ugody
 • Analiza potencjalnej skuteczności mediacji poprzez porównanie do funkcjonowania instytucji mediacji w postępowaniu sądowym
 • Kwestia de lege ferenda czyli umowa administracyjna
 • Definicja mobbingu
 • Model przebiegu mobbingu
 • Pięć kategorii pozwalających rozpoznać zjawisko mobbingu
 • Mobbing a spór i konflikt – analiza case study
 • Co nie jest mobbingiem – analiza case study
 • Wpływ mobbingu na funkcjonowanie osób, zespołów i instytucji
 • Typy praktyk mobbingowych – analiza case study
 • Przyczyny mobbingu
 • Sprawcy i ofiary mobbingu
 • Sygnały alarmowe dla pracodawcy i przełożonych
 • Prawne aspekty związane z mobbingiem (po stronie pracodawcy i pracownika)
 • Odszkodowania z tytułu mobbingu
 • Mobbing w oparciu o dane z orzecznictwa sądowego
 • Wprowadzenie do elementów antydyskryminacji
 • Prawne aspekty dyskryminacji
 • Nierówne traktowanie w zatrudnieniu
 • Co nie jest dyskryminacją na podstawie orzeczeń
 • Pomoc ofiarom mobbingu i dyskryminacji
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji wynikające z kodeksu pracy
 • Obowiązki pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi wynikające z kodeksu pracy
 • Rozwiązania systemowe zapobiegające mobbingowi
 • Efektywna procedura antymobbingowa – korzyści dla pracodawcy

Informacje organizacyjne

Cena modułu specjalistycznego 20 h: 890,00 zł

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Kurs na mediatora
KURS W TRYBIE MIESZANYM:
LEARNING I DWIE SESJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM 
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
KURS W FORMULE LIVE 40h NA PLATFORMIE ZOOM Z TRENEREM
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
Teraz promocja! 

1200,00 zł brutto z wpłatą na 7 dni przed szkoleniem.
Cena regularna 1950,00 zł brutto przy wpłacie po terminie z promocją.
Cena walidacji i certyfikacji APM: wliczona w koszt kursu
Cena walidacji i certyfikacji VCC: 960,00 zł brutto
Cena rekomendacji Ośrodka Mediacji Instytutu Rozwoju Synergia: 100,00 zł

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje cywilne

Mediacje cywilne Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z

Czytaj więcej »

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora,

Czytaj więcej »
Kurs na mediatora

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »