Mediacje gospodarcze

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia

Celem szkolenia Mediacje gospodarcze jest przygotowanie Uczestnika do samodzielnego prowadzenia procesu mediacji gospodarczych sądowych jak i pozasądowych.

Szkolenie koncentruje się na aspektach prawnych związanych bezpośrednio ze sprawami gospodarczymi oraz procesie negocjacji/mediacji. Kurs z zakresu mediacji gospodarczych zawiera zmodyfikowany program nawiązujący do Harwardzkiego Projektu Negocjacyjnego (HNP), opierającego się na międzynarodowych doświadczeniach z zakresu mediacji gospodarczych i społecznych. Kurs dostarcza praktyczne rady jak wykorzystać emocje do przekształcenia konfliktu w sytuację korzystną dla obu stron oraz jak poradzić sobie z emocjami w najtrudniejszych negocjacjach.

Adresaci szkolenia

 • praktykujący mediatorzy
 • adwokaci, radcy prawni, komornicy i notariusze
 • psychologowie i terapeuci, którzy chcą poszerzyć swój warsztat zawodowy
 • kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną w ramach punktów nieodpłatnych porad obywatelskich
 • studenci różnych kierunków
 • psychologowie biznesu
 • przedstawiciele przedsiębiorców, którzy kwalifikację z mediacji mogą wykorzystać w kontaktach z pracownikami, kontrahentami i klientami
 • osoby zatrudnione w pionach egzekucyjnych przedsiębiorstw

Korzyści

 • Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do mediacji gospodarczych jak i nabędzie umiejętności związane z konstruowaniem ugody mediacyjnej.
 • Uczestnik po ukończeniu kursu podstawowego i specjalistycznego z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych jest przygotowany do samodzielnego planowania i przeprowadzenia mediacji gospodarczych zarówno ze skierowania z sądu jak też pozasądowych.

Podczas szkolenia nauczysz się

 • specyfiki konfliktów gospodarczych 
 • kluczowych regulacji prawnych dotyczących mediacji w sprawach gospodarczych
 • dokonywania analizy konfliktu
 • rozpoznawania przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron
 • dokonywania oceny, czy nie ma przeciwskazań do zastosowania mediacji
 • motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań
 • stosowania techniki zarządzania emocjami oraz technik negocjacyjnych
 • sporządzania dokumentów mediacyjnych
 • tworzenia ugód mediacyjnych w różnych przedmiotach sporów gospodarczych
 • ustalania zasad przestrzegania osiągniętego porozumienia
Certyfikacja VCC

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje gospodarcze
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający najwyższe standardy kształcenia mediatorów. 
 • Otrzymasz rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego APM lub VCC ze specjalizacją Mediator Gospodarczy.
 • Przygotujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w kwalifikacji Prowadzenie mediacji gospodarczych

Program 40h

 • Podmioty występujące w mediacjach gospodarczych
 • Umowy w obrocie gospodarczym – specyfika 
 • Znaczenie mediacji w obrocie gospodarczym
 • Pojęcie sprawy gospodarczej, aspekty proceduralne, elementy szczególne sporów gospodarczych
 • Umowa ugody
 • Warunki i skutki prawne zawarcia ugody mediacyjnej
 • Skutki prawne zawarcie ugody mediacyjnej w zakresie powagi rzeczy ugodzonej
 • Przesłanki odmowy zatwierdzenia ugody przez sąd
 • Zasady rozliczania kosztów sądowych i możliwości ubiegania się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych
 • Zasady zwrotu opłaty sądowej w całości lub w części
 • Ochrona danych osobowych w zakresie prowadzenia mediacji
 • Dopuszczalność i wskazania konieczności ewentualnego rozstrzygnięcia mediowanych kwestii w jednej lub kilku ugodach
 • Rodzaje postępowań, w których zawarcie ugody mediacyjnej jest korzystne i niekorzystne
 • Konieczne (formalne) elementy ugody
 • Podstawowe zasady konstruowania ugody pod kątem potencjalnej egzekucji (określenie stron, zobowiązania, terminów wykonania zobowiązania, sankcji za niewykonanie zobowiązania, odsetki, wyczerpania wzajemnych roszczeń stron)
 • Ugoda a nadanie jej klauzuli wykonalności i ugoda, która zostanie przyjęta przez jej zatwierdzenie
 • Zatwierdzanie ugody mediacyjnej przez sąd w postępowaniu pozasądowym na wniosek stron
 • Wskazania ekspertów zewnętrznych (prawników) do weryfikacji treści ugody, w przypadku ujawnienia wątpliwości odnośnie skutków materialnoprawnych i procesowych oraz pod względem jej zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego
 • Poufność w mediacji
 • Warsztat konstruowania ugód w mediacjach gospodarczych
 • Rola mediatora i zasady mediacji gospodarczych
 • Etapy mediacji, zadania i strategie mediatora na każdym etapie mediacji
 • Prowadzenie procesu negocjacji rzeczowych 
 • Zasady negocjacji rzeczowych
 • Siedem elementów negocjacji
 • Płaszczyzny negocjacji rzeczowych
 • Strategie negocjacji
 • Bariery w mediacji (impas) – przyczyny i sposoby ich pokonywania
 • Emocje w negocjacjach oraz sposoby ich wykorzystania
 • Trudność ujarzmienia emocji
 • Umiejętność skupienia wagi na istotnych interesach a nie emocjach
 • Budowanie świadomości mediatora i przygotowania do radzenia sobie z emocjami i gniewem w procesie negocjacji/mediacji

Informacje organizacyjne

Kurs specjalistyczny „Mediacje gospodarcze” (20h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora sądowego i pozasądowego cywilnego i gospodarczego.

Kurs na mediatora
KURS W TRYBIE MIESZANYM:
Teraz promocja! 
cena 890,00 zł brutto przy wpłacie na 7 dni przed szkoleniem

20h w trybie mieszanym: e-learning + zajęcia w czasie rzeczywistym 7h

Cena regularna: 1200,00 zł brutto (20h)
Cena kursu rozszerzonego: 3800,00 zł brutto (50h)

Moduł prawny prowadzą trenerzy: radca prawny oraz współpracujący z Akademią Bliżej sędzia Piotr Gomola

Wolisz skorzystać z oferty kursu na platformie e-learningowej?

Skorzystaj ze specjalnej oferty 

cena specjalna: 890,00 zł

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora ® Mediacje gospodarcze z Akademią Bliżej?

Opinie naszych klientów

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

badanie kompetencji

Mediacje transformatywne – model zmian

Mediacje transformatywne – model zmian Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora”

Czytaj więcej »

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora,

Czytaj więcej »