Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG edukacyjnych przez Firmę Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Akademię Bliżej Natalia Kurzawa, NIP 1990089205, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Zamawiając usługę, Odbiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Akademię Bliżej Natalia Kurzawa, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

§ 2 Definicje użyte w regulaminie

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

Akademia Bliżej – oznacza firmę szkoleniową, z siedzibą przy ul. Gwarków 14,44-200 Rybnik, NIP: 1990089205, REGON: 161517126, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.16/00035/2013, nr licencji jakości Akademii Edukacyjnej VCC AE-001-267, nr licencji Partnera Egzaminacyjnego VCC PE-001-267.

Usługa edukacyjna – każda usługa szkoleniowa świadczona przez Akademię Bliżej, taka jak: szkolenie (prowadzone w formie wykładu teoretycznego), warsztat (wykłady połączone z ćwiczeniami praktycznymi), symulacja biznesowa (ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról w symulowanym środowisku) lub trening.

Szkolenie otwarte – usługa, na którą może zapisać się każda osoba, pod warunkiem przesłania zgłoszenia w określonym terminie oraz dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez Akademię Bliżej.

Szkolenie zamknięte – usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób, gwarantująca rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowane w ustalonym terminie, co gwarantuje Akademia Bliżej, o ile nie zaistnieją sytuacje nadzwyczajne, niezawinione i niezależne od Akademii Bliżej.

Trener/coach/Mentor/Facylitator – osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kompetencje do realizacji usługi rozwojowej

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowaną/e do udziału w szkoleniu.

Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Akademię Bliżej

Zgłoszenie – fakt przesłania przez zamawiającego formularza: „Zgłoszenie – umowa na szkolenie Akademia Bliżej Natalia Kurzawa”. Zgłoszenie jest formalnym zobowiązaniem Zamawiającego do udziału uczestnika w szkoleniu i płatności za nią na podstawie faktury.

Formularz zamówienia – „Zgłoszenie-umowa na szkolenie Akademia Bliżej Natalia Kurzawa – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez Akademię Bliżej”, który Zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału uczestnika/ów w szkoleniu.

Potwierdzenie udziału – dokument, który przesyłany jest drogą elektroniczną przez Akademię Bliżej do Zamawiającego w odpowiedzi na zgłoszenie.

Oferta – dokument, w którym Akademia Bliżej zaproponowała zakres i warunki usług, jakie może świadczyć dla Zamawiającego.

Usługa rozwojowa – działania podejmowane przez  Usługodawcę wraz  z Uczestnikiem których celem jest rozwój wiedzy, umiejętności i postaw Uczestnika. Usługa rozwojowa może mieć charakter otwarty (dostępna dla wszystkich) lub zamknięty (realizowana na zlecenie Zamawiającego usługę).

Umowa – dokument, na mocy którego Akademia Bliżej i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie. Na tej podstawie Akademia Bliżej przeprowadza szkolenie i wystawia fakturę.

Dokument ukończenia szkolenia – zaświadczenie, certyfikat lub inny równoważny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Akademii Bliżej, który otrzymuje Uczestnik na koniec szkolenia.

Godzina szkoleniowa – 45 minut zajęć dydaktycznych

Praca indywidualna – zaliczenie pracy indywidualnej w konsultacji z trenerem/mentorem.

E-learning – szkolenie zdalne monitorowane przez mentora z certyfikacją efektów kształcenia.

Usługi zdalne-usługi realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line w taki sposób,że trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającym przekazywanie i utrwalanie treści określonych w programie usług.

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczesnia sie w zakresie wiedzy,umiejętności i kompetencji nabytych w edukacji formalnej, pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne zgodych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący.

Walidacja i certyfikacja-to proces sprawdzania, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne ( czyli efekty uczenia się )wymagane do tej kwalifikacji, niezależnie od sposobu ich zdobycia
Instytucja Certyfikująca-to instytucja,która ma uprawnienia do walidacji i certyfikacji

§ 3 Zobowiązania  Akademii Bliżej

Akademia Bliżej zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego szkolenie w zakresie określonym w formularzu zamówienia.
Akademia Bliżej zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdego szkolenia zgodnie z opisem danego szkolenia i przyjętymi standardami.

§ 4 Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający oraz Uczestnicy zgłoszeni na szkolenie przez Zamawiającego winni przestrzegać ogólnych warunków świadczenia usług Akademii  Bliżej zawartych w niniejszym Regulaminie.

Odrabianie zajęć: istnieje możliwość odrabiania zajęć zgodnie z poniższymi zasadami. Uczestnik poinformuje o chęci odrobienia zajęć najpóźniej po trzech dniach od niezrealizowanych/niezaliczonych zajęć w danym kursie. Termin oraz zasady ustala po uzgodnieniu z trenerem prowadzącym dany kurs Akademia Bliżej i informuje drogą mailową uczestnika.

 § 4 Wymagania oraz tryb oceny kadry dydaktycznej

Członkowie kadry Akademii Bliżej muszą legitymować się wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym odpowiednim do zakresu merytorycznego prowadzonych szkoleń i spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków zgodnie ze standardami jakości MSUES:

 • ukończył co najmniej 60-godzinny kurs dydaktyczny przygotowujący do kształcenia dorosłych lub ukończył studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego,
 • posiada specjalistyczne wykształcenia i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie.

Członkowie kadry dydaktycznej Akademii Bliżej biorą udział w co najmniej jednym programie edukacyjnym w ciągu roku, zorientowanym na rozwój i aktualizację kompetencji.

Kwalifikacje trenerów realizujących proces kształcenia podlegają monitorowaniu i obejmują:

 • weryfikację kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
 • ocenę aktywności dydaktycznej,
 • ocenę podnoszenia kwalifikacji.

Akademia Bliżej podaje do publicznej wiadomości aktualną informację o kadrze szkoleniowej, w szczególności jej kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
W procesie dydaktycznym członkowie kadry dydaktycznej stosują różnorodne metody kształcenia, angażujące uczestników, dostosowane do ich indywidualnych predyspozycji, oczekiwań i specyfiki prowadzonych zajęć.

§ 5 Warunki zgłoszenie udziału w Szkoleniu

Zgłoszenie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.akademia-blizej.eu, jak i bezpośredniego kontaktu pod adresem: szkolenia.blizej@wp.pl.

Podstawą zgłoszenia na Szkolenie jest wysłanie wypełnionego i podpisanego (wraz z pieczęcią firmy, w przypadku zgłoszenia przez jednostkę organizacyjną) formularza zamówienia – skanu formularza na adres e-mail: szkolenia.blizej@wp.pl.
Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, Zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób i odesłanie potwierdzenia na kontakt wskazany w formularzu zamówienia, nie później niż trzy dni robocze od otrzymania formularza zamówienia.

W przypadku usług realizowanych ze środków publicznych poprzez Bazę Usług Rozwojowych Uczestnik/Przedsiębiorca zobowiązany jest na 14 dni przed rozpoczęciem kursu do podpisana Umowy szkoleniowej z Akademią Bliżej.

§ 6  Tryb wnoszenia opłat

Akademia Bliżej pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne, a ich wysokość określona jest w ofercie edukacyjnej.

Wysokość opłat uzależniona jest od specyfiki, licencji i kosztochłonności prowadzonych usług edukacyjnych, które obejmują w szczególności:

 • narzędzia i materiały niezbędne do zrealizowania usługi,
 • licencjonowane programy,
 • przeprowadzenie szkolenia przez eksperta,
 • materiały dydaktyczne,
 • wydanie dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje.

Opłata za usługę edukacyjną wnoszona jest jednorazowo, nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy PKO BP SA nr rach: 92 1020 3714 0000 4802 0293 1459  Akademia Bliżej Natalia Kurzawa z tytułem dokonywanej wpłaty: nazwa kursu/szkolenia.

Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego.

Wniesienie wymaganej opłaty jest warunkiem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej.

W przypadku rezygnacji z usługi edukacyjnej na siedem dni przed jej rozpoczęciem, wniesiona opłata zostaje zwrócona w całości. Rezygnacja po tym okresie skutkuje utratą ¼ opłaty.

Rezygnacja w trakcie trwania usługi edukacyjnej skutkuje utratą wniesionej opłaty.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściciel Akademii Bliżej może zwrócić wniesioną opłatę, o której mowa w ust. 8. Właściciel podejmuje decyzję w zależności od okoliczności i zdarzeń losowych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, decyzję podejmuje właściciel Akademii Bliżej.

Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Akademia Bliżej zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

Zgłaszający ma prawo do rabatów określonych na stronie www.akademia-blizej.eu

Cena za szkolenie z zasady obejmuje udział w Szkoleniu, materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia szkolenia oraz przerwy kawowe.

Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem z zasady ponosi Zamawiający. W przypadku konkretnych szkoleń Akademia Bliżej może ustalić inne zasady.

Koszty związane z zapewnieniem sali szkoleniowej zostają ustalone pomiędzy Akademią Bliżej a Zamawiającym w Umowie lub Zamówienia.

§ 7 Warunki organizacji szkolenia

Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Akademii Bliżej oraz zawartych w zamówieniu lub umowie.

Do obowiązków  Akademii Bliżej należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.

Akademia Bliżej zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do dwóch dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia, harmonogramu, terminu szkolenia lub prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia, liczby godzin, ceny szkolenia.

Istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia lub/oraz zgłaszanego przez Zleceniodawcy uczestnika – po uzyskaniu pisemnej aprobaty z ramienia Akademii Bliżej.

W przypadku odwołania szkolenia przez Akademię Bliżej, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem. Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Akademię Bliżej.

Zmiana zakresu szkolenia i warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników Akademia Bliżej może podjąć decyzję o nieuruchomieniu usługi edukacyjnej, ale nie później niż cztery dni robocze przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Nieuruchomienie usługi skutkuje zwrotem wniesionej przez uczestnika opłaty.

§ 8 Własność i prawa autorskie

Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Akademię Bliżej można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Akademia Bliżej nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 9 Reklamacje usługi edukacyjnej

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa stosuje procedurę reklamacji realizowanych usług szkoleniowych zgodnie z treścią poniżej.

Reklamacje można zgłaszać do firmy Akademia Bliżej w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres firmy, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

Kontakt:

Akademia Bliżej
44-200 Rybnik
Ul. Gwarków 14

Tel.531775033,  530697250

Mail: szkolenia.blizej@wp.pl

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  – zgłoszony problem (opis),
  – dane kontaktowe do uczestnika/instytucji zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail,
  – nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie,
  – oczekiwania strony, co do rozwiązania reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na szkolenie lub inną usługę rozwojową). Dotyczy to zarówno usług o charakterze zamkniętym, realizowanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa jak i usług o charakterze otwartym, w którym uczestniczą osoby indywidualne. Akademia Bliżej chce uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, dlatego wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 3.0., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.
 3. W przypadku braku oceny w postaci wyników ankiet Akademia Bliżej obliguje się do przeprowadzania konfrontacji stron (w tym uczestnika lub zamawiającego z trenerem prowadzącym oraz reprezentantem Firmy Akademia Bliżej )
 4. W wyniku konfrontacji Akademia Bliżej w formie pisemnej ustosunkuje się do oczekiwań drugiej strony w ciągu siedmiu dni od daty konfrontacji.
 5. Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:
  – bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne,
  – bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce,
  – w przypadku reklamacji szkolenia o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem,
  – zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Akademia Bliżej Natalia Kurzawa zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy.

 § 10. Sytuacje nieprzewidziane, siła wyższa.

 W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma on prawo:

 • odwołania usługi lub zmiany terminu usługi a uczestnik zostanie o tym fakcie powiadomiony drogą elektroniczną, telefoniczną. Uczestnik ustali wraz z Usługodawcą nowy termin usługi, a w przypadku braku zgody uczestnika na nowy termin ma on prawo żądać zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o poniesione przez Usługodawcę racjonalne koszty organizacji usługi, których poniesienie było niezbędne dla zapewnienia jej organizacji.
 • wyznaczenia w porozumieniu z Uczestnikiem zastępstwa trenera o równoważnych kompetencjach, jeśli pierwotnie wyznaczony trener nie może jej zrealizować.
 • zmiany w porozumieniu z Uczestnikiem miejsca realizacji usługi rozwojowej.

§ 11 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.akademia-blizej.eu i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony z możliwością modyfikacji.

Wszelkie spory wynikłe między Akademią Bliżej, a Zleceniodawcą związane z wykonywaniem postanowień niniejszego regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji/mediacji.

Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

W sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje właściciel Akademii Bliżej.