Mediacje pracownicze i rozwiązywanie konfliktów w organizacji

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora pracowniczego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji pracowniczych i metod rozwiązywania konfliktom w organizacji.

Szkolenie przedstawia najważniejsze koncepcje z dziedziny mediacji pracowniczych, zarządzania i przeciwdziałania konfliktom w organizacji.

Adresaci szkolenia

 • pracownicy i managerowie działów HR
 • kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych
 • pracownicy działu obsługi klienta
 • mediatorzy, negocjatorzy, urzędnicy
 • osoby wspierające rozwój innych – świadczące usługi szkoleniowe i edukacyjne (coachowie, trenerzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy)
 • specjaliści usług consultingowych

Korzyści

 • przygotowanie do roli mediatora pracowniczego
 • przygotowanie do roli specjalisty ds. zarządzania konfliktami w organizacji
 • pełnienie roli mediatora wewnętrznego i konsultanta z zakresu rozwiązywania konfliktów
 • rozwój umiejętności w zakresie zarządzania konfliktami w organizacji
 • zrozumienie dynamiki konfliktu
 • dostrzeganie konfliktu w jego wczesnej fazie
 • poznanie skutecznych metod i technik zapobiegania konfliktom
 • umiejętność kształtowania relacji ze współpracownikami opartych na jasnej komunikacji
 • identyfikacja własnego stylu rozwiązywania konfliktów
 • przygotowanie do potwierdzenia kwalifikacji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Podczas szkolenia nauczysz się

 • zapobiegania eskalacji konfliktów w strukturach organizacji
 • wdrażania otwartej i konstruktywnej komunikacji
 • zachęcania do współpracy i budowania relacji
 • budowania samoświadomości pracowników w roli mediatora
 • tworzenia środowiska, w którym problemy są rozwiązywane wspólnie
 • utrzymywania pozytywnego morale w miejscu pracy
 • budowania zespołów w oparciu o współpracę

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje pracownicze i w organizacji.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzającej najwyższe standardy kształcenia mediatorów.
 • Otrzymasz rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego APM lub VCC ze specjalizacją Mediator Pracowniczy.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Program

 • Metody diagnozy sytuacji w organizacji
 • Mediacja w miejscu pracy
 • Model mediacji pracowniczej w sześciu krokach
 • Warunki determinujące konstruktywność sporu
 • Poufność w mediacjach pracowniczych
 • Mediacja a poziomy słuchania
 • Sposoby budowania konstruktywnej komunikacji w organizacji
 • Sposoby wykorzystania mediacji w miejscu pracy
 • Zrozumienie konfliktu
 • Natura konfliktów – psychologiczne mechanizmy eskalacji konfliktów
 • Psychologiczne skutki przedłużających się, długotrwałych konfliktów
 • Powody powstawania konfliktów – modele uniwersalne
 • Stres i zagrożenie a konfliktowe postawy – uwarunkowania biologiczne
 • Indywidualna percepcja – postawy życiowe a konflikt
 • Style radzenia sobie z konfliktami międzyludzkimi
 • Konflikt a proces zmiany
 • Interwencje w sporach pracowniczych
 • Działania proaktywne zapobiegające konfliktom
 • Mediacja w miejscu pracy dla zespołów
 • Efektywne zarządzanie konfliktami
 • Strategie radzenia sobie z gniewem i emocjami w konfliktach
 • Rozwiazywanie konfliktów codziennych za pomocą modelu Brief Mediation i Coaching konfliktu
 • Kultura mediacji a rozwój organizacji
 • Mediator w organizacji – mistrzostwo osobiste, budowanie odporności psychicznej i rozwój inteligencji emocjonalnej jako klucz do samorozwoju
 • Rozwój kompetencji społecznych i zdrowia psychicznego pracowników dzięki budowaniu kultury konstruktywnego dialogu
 • Test wiedzy

Informacje organizacyjne

Kurs „Mediacje pracownicze i rozwiązywanie konfliktów w organizacji” (16h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora sądowego i pozasądowego pracowniczego i w organizacji.

Kurs na mediatora
Cena kursu: 890,00 zł brutto (e-learning + zajęcia w czasie rzeczywistym z trenerem 8h)

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora ® Mediacje pracownicze z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Kurs na mediatora

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora,

Czytaj więcej »
Life coaching

Kurs podstawowy

Kursy dla mediatorów Akademia Profesjonalnego Mediatora® mediacje sądowe i pozasądowe Podstawowy kurs mediatora Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.Program

Czytaj więcej »