Akademia prawa dla mediatorów

Akademia profesjonalnego mediatora

Prawo dla nieprawników

Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najważniejszymi zagadnieniami prawniczymi z wybranego zakresu prawa (możliwość wyboru modułu szkolenia).

Za pomocą tego kursu nauczysz się:

 • szukać i stosować przepisy zapisane w polskich kodeksach
 • prawa europejskiego i prawa międzynarodowego
 • podstawowej wiedzy związanej z przepisami prawa, odnoszącymi się do działania administracji publicznej
 • rodzajów umów

Adresaci szkolenia

 • mediatorzy
 • kadra menadżerska
 • właściciele i wspólnicy firm
 • specjaliści działów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • dyrektorzy oddziałów
 • pracownicy działów prawnych, którzy mają potrzebę usystematyzowania wiedzy z wybranego zakresu prawa

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy z rozmaitych dziedzin prawa: prawa cywilnego, pracowniczego, gospodarczego, rodzinnego, których znajomość w podstawowym zakresie niezbędna jest w pracy każdego mediatora i menedżera. Podczas szkolenia omawiane są wyselekcjonowane rozwiązania prawne, pozwalające określić odpowiedzialność i ułatwiające funkcjonowanie w życiu gospodarczym. Praktyczna analiza umów i dokumentów pozwoli poznać najważniejsze aspekty prawa i umożliwi ich zastosowanie w praktyce.

Podczas szkolenia nauczysz się

 • konstruktywnie rozwiązywać konflikty w życiu zawodowym i osobistym
 • prowadzić proces mediacji
 • radzić sobie z blokadami komunikacyjnymi
 • wyrazisz swoje potrzeby biorąc pod uwagę potrzeby drugiej strony
 • nie ulegać nadmiernie emocjom w czasie konfliktu
 • zrozumiesz siebie i drugą stronę konfliktu
 • poprawisz relacje ze sobą i innymi
 • lepiej rozwiązywać każdy konflikt – zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 • dowiesz się, jakie błędy popełniasz w komunikacji z innymi stosując stare nawyki i schematy myślenia
 • mówić o swoich potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach
 • oddzielać fakty od ich interpretacji 
 • rozwiniesz inteligencję emocjonalną wczuwając się w punkt widzenia innych ludzi.
Kurs mediatora

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sadowe i pozasądowe.
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazaną przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Program (moduł do wyboru)

 • Charakter prawny mediacji w polskim prawie cywilnym

 • Warunki i skutki prawne zawarcia ugody mediacyjnej

 • Skutki prawne zawarcie ugody mediacyjnej w zakresie powagi rzeczy ugodzonej

 • Przesłanki odmowy zatwierdzenia ugody przez sąd

 • Zasady rozliczania kosztów sądowych

 • Zasady zwrotu opłaty sądowej w całości lub w części

 • Ochrona danych osobowych w zakresie prowadzenia mediacji

 • Dopuszczalność i konieczność ewentualnego rozstrzygnięcia mediowanych kwestii w jednej lub kilku ugodach

 • Niedopuszczalność i korzystność zawierania ugód

 • Formalne elementy ugody

 • Podstawowe zasady konstruowania ugody w aspekcie potencjalnej egzekucji (określenie stron, zobowiązania, terminy wykonania zobowiązania, sankcje za niewykonanie zobowiązania, odsetki, wyczerpanie wzajemnych roszczeń stron)

 • Ugoda a nadanie jej klauzuli wykonalności i ugoda przyjęta przez zatwierdzenie

 • Zatwierdzanie ugody mediacyjnej przez sąd w postępowaniu pozasądowym na wniosek stron

 • Wskazanie ekspertów zewnętrznych (prawników) do weryfikacji treści ugody, w wypadku ujawnienia wątpliwości odnośnie skutków materialnoprawnych i procesowych oraz pod względem jej zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego

 • Poufność w mediacji

 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Pojęcie sprawy gospodarczej, aspekty proceduralne, elementy szczególne sporów gospodarczych
 • Umowa ugody
 • Ugoda jako umowa nazwana kodeksu cywilnego, zagadnienia materialnoprawne, regulacje prawne
 • Ugoda w mediacji – dualny charakter
 • Elementy ugody gospodarczej
 • Ugoda gospodarcza jako tytuł egzekucyjny
 • Zatwierdzenie ugody gospodarczej
 • Sposoby wzruszenia ugody gospodarczej

Ustalanie kontaktów z dzieckiem – aspekty prawne

 • Miejsce zamieszkania małoletniego
 • Sposoby regulowania kontaktów
 • Zmiana miejsca pobytu dziecka.

Sposoby wykonywania władzy rodzicielskiej

 • Pojęcie dobra dziecka
 • Kwestie wyjazdów za granicę
 • Wypracowanie planu wychowawczego a dobro dziecka
 • Opieka naprzemienna

Alimenty na rzecz małoletniego dziecka

 • Sposób ustalania alimentów
 • Forma alimentów
 • Podwyższenie oraz obniżenie alimentów

Rozwód i separacja – aspekty prawne

  • Kwestia winy a rozpad małżeństwa
  • Władza rodzicielska
  • Korzystanie ze wspólnego mieszkania
 • Specyfika poufności w mediacji

 • Dostęp do akt sprawy i protokół z przebiegu mediacji online

 • Ugoda w mediacji online

 • Mediacja administracyjna – cel i przesłanki
 • Mediacja jako instrument usprawnienia postępowania administracyjnego, skutecznego zapobiegania przewlekłości postępowania i polubownego załatwiania kwestii spornych
 • Mapa zmian
 • Charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji – wielość stron, możliwość zawarcia ugody, organ jako strona mediacji, cel i skutki mediacji
 • Dobrowolność mediacji
 • Procedura mediacyjna
 • Kwestie poufności
 • Czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
 • Koszty mediacji
 • Wymagania dotyczące mediatorów
 • Mediacja a ugoda administracyjna
 • Postulat upowszechnienia ugody administracyjnej i jej niekonieczny związek z postępowaniem mediacyjnym
 • Prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody
 • Doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy
 • Forma ugody, konsekwencje prawne zawarcia ugody
 • Analiza potencjalnej skuteczności mediacji poprzez porównanie do funkcjonowania instytucji mediacji w postępowaniu sądowym
 • Kwestia de lege ferenda czyli umowa administracyjna
 • Definicja mobbingu
 • Model przebiegu mobbingu
 • Pięć kategorii pozwalających rozpoznać zjawisko mobbingu
 • Mobbing a spór i konflikt – analiza case study
 • Co nie jest mobbingiem – analiza case study
 • Wpływ mobbingu na funkcjonowanie osób, zespołów i instytucji
 • Typy praktyk mobbingowych – analiza case study
 • Przyczyny mobbingu
 • Sprawcy i ofiary mobbingu
 • Sygnały alarmowe dla pracodawcy i przełożonych
 • Prawne aspekty związane z mobbingiem (po stronie pracodawcy i pracownika)
 • Odszkodowania z tytułu mobbingu
 • Mobbing w oparciu o dane z orzecznictwa sądowego
 • Wprowadzenie do elementów antydyskryminacji
 • Prawne aspekty dyskryminacji
 • Nierówne traktowanie w zatrudnieniu
 • Co nie jest dyskryminacją na podstawie orzeczeń
 • Pomoc ofiarom mobbingu i dyskryminacji
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji wynikające z kodeksu pracy
 • Obowiązki pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi wynikające z kodeksu pracy
 • Rozwiązania systemowe zapobiegające mobbingowi
 • Efektywna procedura antymobbingowa – korzyści dla pracodawcy

Informacje organizacyjne

Cena modułu specjalistycznego 20 h: 890,00 zł

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Kurs na mediatora
KURS W TRYBIE MIESZANYM:
LEARNING I DWIE SESJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM 
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
KURS W FORMULE LIVE 40h NA PLATFORMIE ZOOM Z TRENEREM
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
Teraz promocja! 

1200,00 zł brutto z wpłatą na 7 dni przed szkoleniem.
Cena regularna 1950,00 zł brutto przy wpłacie po terminie z promocją.
Cena walidacji i certyfikacji APM: wliczona w koszt kursu
Cena walidacji i certyfikacji VCC: 960,00 zł brutto
Cena rekomendacji Ośrodka Mediacji Instytutu Rozwoju Synergia: 100,00 zł

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora,

Czytaj więcej »